Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów (w tym potencjalnych klientów) korzystających z formularza kontaktowego administratora Mateusz Steuer Matibus, zwanego dalej Przewoźnikiem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
2. Polityka prywatności Przewoźnika ma charakter informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych Klientów Przewoźnika, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej u.o.d.o., jest Mateusz Steuer, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Steuer MatiBus, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Podlas 3/30 41-712 Ruda Śląska, NIP: 641-254-28-31, REGON: 369478922, adres poczty elektronicznej: biuro@matibus.pl, nr telefonu kontaktowego: + 48 795 196 838, zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Przewoźnikiem.
4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
7. Klient, który korzysta z formularza kontaktowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Przewoźnika, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Przewoźnika oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Przewoźnika).
8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
9. Administrator na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.
10. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Administrator, Przewoźnik, Klient) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Przewoźnika dostępnym na stronie internetowej www.matibus.pl.

§2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
2. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
3. Administrator w ramach formularza kontaktowego może przechowywać informacje, np. dane osobowe niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości czy związanych z płatnościami.
4. Administrator w ramach formularza kontaktowego może gromadzić dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach formularza kontaktowego danych w następujących celach:

 1. złożenia rezerwacji przez Klienta,
 2. odpowiedzi na pytania zadane przed Klienta,
 3. zapewnienie pełnej obsługi Klienta
 4. kontaktowanie się z Klientem
 5. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Przewoźnika
 6. realizacji przewozu Klienta

6. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Klientów.
8. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z formularza kontaktowego.
9. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

 1. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 2. imię i nazwisko,
 3. nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
 4. NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
 5. numer telefonu,
 6. adres, z którego odebrać klienta
 7. adres, na który zawieźć klienta

10. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Zlecenia. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Przewoźnika oraz w Regulaminie Przewoźnika.
11. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Headway Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-508 Wrocław, ul. Prosta 36, NIP: 8942611446, KRS: 0000130719- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany sklep,

§3 Polityka cookies i dane eksploatacyjne

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z formularza kontaktowego przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
3. Administrator w ramach Strony Internetowej stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).

5. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
6. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług Strony Internetowej.
7. Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
8. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
9. Niektóre podmioty zewnętrzne umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

§4 Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

 1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Przewoźnika, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Przewoźnika,
 2. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Przewoźnika.

3. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
4. Klient poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, m.in. formularzu kontaktowym, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
5. Klient, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
7. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Przewoźnika.


§5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Oferta Przewoźnika będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.
3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Przewoźnika. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Przewoźnika, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.