Regulamin

Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (Dz. U. Z 1995r. Nr 119, poz. 575 z późniejszymi zmianami)


 1. Rezerwacje przejazdu przyjmowane są wyłącznie przez biuro firmy – drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Pasażer przed wykupieniem biletu zobowiązany jest do zapoznania się niniejszym regulaminem.
 3. Wykupienie biletu oznacza zawarcie umowy o przewóz pomiędzy Przewoźnikiem a pasażerem.
 4. Obowiązkowe potwierdzenie rezerwacji odbywa się drogą telefoniczną na dzień przed zaplanowanym wyjazdem.
 5. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie gotówkowej u kierowcy.
 6. Dzieci i osoby małoletnie, które nie ukończyły 15. roku życia zobowiązane są do odbycia podróży pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. Pasażer pomiędzy ukończonym 15. a 18. rokiem życia może podróżować na podstawie ważnego biletu oraz druku upoważnienia przewozu nieletniego pasażera, który powinien być wypełniony i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna najpóźniej w dniu wyjazdu
 7. W czasie podróży w pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
 8. Przewoźnik ma prawo odmowy zabrania Pasażera, jeżeli ten znajduje się w stanie nietrzeźwym, po spożyciu środków odurzających lub zachowuje się agresywnie.
 9. Kierowca ma prawo zażądać opuszczenia pojazdu w przypadku, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pasażer: znajduje się w stanie nietrzeźwym, zachowuje się w sposób uciążliwy dla kierowcy lub innych pasażerów,
 10. Dopuszczalny bagaż dla każdego Pasażera to: 2 małe torby + bagaż podręczny lub 1 duża walizka+bagaż podręczny.
 11. Zabrania się przewozu rzeczy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych pasażerów lub kierowcy oraz rzeczy, których przewóz jest zabroniony przez przepisy prawa.
 12. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojeździe po zakończeniu podróży i za utratę rzeczy w przypadku ich kradzieży.
 13. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Przewoźnika; awaria pojazdu, korki, postoje na granicach, czynniki atmosferyczne.
 14. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany godziny odjazdu w stosunku do podanej godziny odjazdu wcześniej, o czym informuje pasażera.
 15. Za zanieczyszczenia pojazdu pobierana będzie opłata na rzecz kosztów czyszczenia, za zanieczyszczenia tapicerki lub inne dokonane uszkodzenia z winy podróżnego, podróżny odpowiada osobiście w pełnym wymiarze. W celu zabezpieczenia ściągalności tej kwoty obsługa może zatrzymać bagaż jako kaucję oraz zażądać pisemnego zobowiązania zapłaty Przewoźnikowi za wyrządzone szkody.
 16. Nadbagaż jest płatny i możliwy do przewiezienia jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w biurze firmy. Cena za nadbagaż jest uzależniona od wielkości oraz wagi i jest ustalana indywidualnie.
 17. Podczas podróży Pasażer ma obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa oraz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń i zaleceń kierowcy.
 18. Weszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z przewozem należy kierować wyłącznie do biura przewoźnika listownie pocztą lub pocztą elektroniczną. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Pasażera lub jego prawnego opiekuna w terminie do 14 dni od wystąpienia zaistniałej sytuacji. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik zastrzega sobie termin do rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez przewoźnika.
 19. W przypadku braku kontaktu lub braku anulowania rezerwacji przez Klienta w dniu wyjazdu, firma zastrzega sobie prawo do uruchomienia procedur wiążących się ze ściągalnością opłaty za przejazd.